Výkresová část


Softwarová část

Vizualizace

Návod k používání

Obsah návodu k používání:

Požadavky na obecnou strukturu a soubor údajů, které má návod obsahovat, jsou uvedeny v ČSN EN 62079. Podrobnější požadavky zohledňující specifika různých výrobků jsou uvedeny v příslušné směrnici ES či nařízení vlády pro daný typ výrobku.
V návodu k používání v příloze uvádíme rovněž dokumenty, na které se text návodu k používání odvolává nebo ty, které obsahují jednoznačné údaje nutné pro bezpečný provoz – jedná se o návody k používání subdodávek, se kterými obsluhovatel stroje/zařízení přichází do styku a tedy musí s nimi býti detailně seznámen. Takovýmto typickým příkladem je subdodávka „radiové dálkové ovládání“, „digitální indikace polohy“ a pod.

Tento návod k používání je psán v úředním jazyce země spotřebitele.

Dále podle zákona o ochraně spotřebitele musí každý výrobce poskytnout všechny informace k bezpečnému a správnému používání výrobku. Rovněžtak v ČSN 33 1500 (čl.4.1 a čl.4.2) jsou specifikovány podklady, které musí mít revizní technik elektro k dispozici při provádění výchozí nebo pravidelné revize.
Z tohoto důvodu (a nejen z tohoto) obsahuje námi zpracovaná průvodní dokumentace elektro dále minimálně technické listy nestandardních subdodávek elektro, pokyny výrobců subdodávek pro obsluhu a údržbu apod. V těchto technických listech se zpravidla dočte, co při revizi a zkoušce napětím je nutné odpojit, co přizemnit aby dané zařízení nebylo ohroženo atp.

Z těchto důvodů obsahuje naše výkresová část dokumentace elektro přílohu „PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ELEKTRO“. V této příloze jsou uvedeny TECHNICKÉ LISTY SUBDODÁVEK, a to minimálně těch nestandardních (např. snímače analogové, TTL, HTL, SSI, Profibus, Ethernet, vše Safety, základní technické listy PLC, HMI, technické listy napěťových a frekvenčních měničů, převodníky signálů, apod.).

Technické listy (v případě potřeby i katalogové listy) jsou tedy součástí výkresové dokumentace. Mohou být rovněž uváděny v samostatném svazku (např. technické listy obsáhlejší – pro frekvenční měniče apod.).