Deset stupňů k úspěšné realizaci

1. Nabídka

Na základě Vaší poptávky (zadání) zpracujeme technicko-obchodní nabídku. Popíšeme technické řešení včetně bezpečnostních náležitostí, rozsah díla, stanovíme cenu a obchodní náležitosti. Rovněž po dohodě se zákazníkem za ním ochotně přijedeme a provedeme prohlídku zařízení (u modernizací, rekonstrukcí, oprav).

2. Engineering

Od okamžiku objednání (podepsání smlouvy o dílo) jmenujeme vedoucího projektu zakázky (zpravidla hlavní projektant – zodpovědný za vedení engineeringu a komunikace se zákazníkem). Je vytvořen pracovní tým skládající se z projektanta, programátora PLC+HMI/ databáze a z realizačního projektanta zodpovědného za výrobu a montáž.

3. Projekt

Projekty vytváříme v CAE E-PLAN. Dokumentace je zpracovávána dle podnikového standardu ŽN KE 1 v několika stupních projektu. Pro zákazníka je nejdůležitější skutečný stav po uvedení do provozu (tzv. průvodní dokumentace). Během zpracování projektu je závazným dokumentem tzv. motorová listina, ve které je uveden seznam všech elektrických zařízení (motory, ventily, snímače, jištěné vývody, rezervy a pod.).

4. Software

Vývoj SW PLC, vizualizace a ostatních návazností probíhá v úzké spolupráci s projektantem a zákazníkem. Provedeme analýzu řízení k odsouhlasení. Tato analýza je zároveň podkladem pro zpracování návodu k obsluze a údržbě zařízení. Řídíme se požadavky definovanými zákazníkem, respektive po odsouhlasení zákazníkem vlastními osvědčenými standardy (převážně v oblasti vizualizace).

5. Výroba a montáž

Výrobu a montáž řídí a koordinuje pověřený realizační projektant. Denně je kontrolován a zaznamenáván průběh výroby. Pravidelně je kontrolována kvalita práce revizním technikem.

Jestliže technický postup prací předpokládá provedení provizorní montáže elektrozařízení na mechanickou část finálního výrobku a následné provedení dílčích zkoušek mechanické části již ve ŽĎAS, a.s., je před zahájením dílčích zkoušek provedena revize elektro tohoto provizorního elektrického zařízení (dle ČSN 34 1090).

6. Montáž u zákazníka

Montáž u zákazníka řídí pověřený zkušený šéfmontér, zpravidla s kvalifikací seřizovače. Tento zároveň připraví elektrozařízení k zahájení uvádění do provozu a po celou dobu uvádění do provozu asistuje programátorovi PLC/ vizualizace. Po celou dobu trvání prací u zákazníka je veden montážní deník, do kterého je zapisován časový postup prací.

7. Uvedení do provozu

Začínáme uváděním do provozu obvodů nouzového zastavení, ostatních dílčích bezpečnostních obvodů (safety PLC). Následuje kontrola signálů, aktivace pohonů, ověření projektovaných funkcí. Zařízení je testováno ve všech režimech ovládání, jsou simulovány mezní a poruchové stavy. Po celou dobu uvádění do provozu je veden montážní deník prací PLC, do kterého je zapisován časový postup prací a případné úpravy či rozšíření.

8. Školení

Školení probíhá dle návodu k obsluze a údržbě. Vysvětlíme, jak vhodně a bezpečně zařízení ovládat. Vždy je vyhotoven protokol o zaškolení pracovníků provozovatele stvrzený podpisy zúčastněných stran.

9. Zkušební provoz

V tomto provozu se sleduje chování zařízení (zpravidla pomocí zapůjčené nebo trvale montované dálkové správy) ve všech projektovaných režimech, provádějí se zátěžové a výkonnostní testy. Provádí se finální naladění a nastavení parametrů proměnných.

10. Technická podpora

V rámci záruční doby zajišťujeme technickou podporu pověřeným programátorem PLC+HMI, zákazníkovi je předán telefonní kontakt a e-mailová adresa. Přednostně tuto podporu zajišťuje programátor, který zařízení uváděl do provozu. K dispozici jsou Vám rovněž ostatní naši techničtí pracovníci.